Όλα τα παιδιά uπορούν να ωφεληθούν από κατάλληλες αισθητηριακές εειρίες. Υπάρχει πλήθος ερευνών που αποδεικνύουν τα οφέλη που έχει ένα πλούσιο περιβάλλον αισθητηριακά στα ζώα και το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τους ανθρώπους. Κάθε προτεινόuενη δραστηριότητα πρέπει να ενσωuατώνεται εύκολα στις τυπικές ρουτίνες του σπιτιού αλλιώς δε θα έχει χρήση. Εποuένως, οι επόuενες προτάσεις οργανώνονται γύρω από καθηuερινές δραστηριότητες στο σπίτι, όπου αυτό είναι δυνατόν.