Ειδική γλωσσική διαταραχή

dyslexia
Δυσλεξία
01/07/2019
toilet training
Εκπαίδευση στην τουαλέτα
09/06/2020
mother and child reading book at home

mother and child reading a book together at home

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή του λόγου που μπορεί να επηρεάσει τον εκφραστικό όσο και τον αντιληπτικό λόγο.  Η ΕΓΔ ορίζεται ως μια “καθαρή” έκπτωση στον λόγο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν συνδέεται ή δεν προκαλείται από άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, απώλεια ακοής ή αυτισμό.

Επισκόπηση

Η ΕΓΔ χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε σε προβλήματα στην εκμάθηση και χρήση της γλώσσας, συνήθως στο πλαίσιο της κανονικής ανάπτυξης. Είναι αμφιλεγόμενο αν αφορά άτομα με γενικώς φυσιολογική γνωστική ανάπτυξη (Cohen, 2002).

Τα άτομα με ΕΓΔ εμφανίζουν δυσκολίες να επιλέξουν και να συνδυάσουν και να λεκτικούς ήχους σε ολοκληρωμένες λέξεις με νόημα (φωνολογική επίγνωση).Αυτά τα προβλήματα διαφέρουν στις διαταραχές ομιλίας που προκύπτουν από δυσκολίες στον κινητικό συντονισμό των μυών του στόματος (Cohen, 2002).

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν τη χρήση μικρών προτάσεων, και προβλήματα στη παραγωγής και την κατανόηση συντακτικά πολύπλοκων προτάσεων. Η ΕΓΔ συνδέεται επίσης με περιορισμένο λεξιλόγιο, προβλήματα στην εύρεση της κατάλληλης λέξης, καθώς και δυσκολία στην εκμάθηση νέων λέξεων, κι ενώ τα οι βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξη της φωνολογίας καιτης  σύνταξης ολοκληρώνονται κατά την παιδική ηλικία, το λεξιλόγιο συνεχίζει να αυξάνεται κατά την ενήλικη ζωή.

ΕΓΔ και δυσλεξία

Σύμφωνα με τις Bishop & Snowling (2004) από τα παιδιά με ΕΓΔ, περίπου το 50% θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην ανάγνωση και θα αναπτύξει δυσλεξία .

Αξιολόγηση

Υπάρχουν λίγες διαθέσιμες αξιολογήσεις που μπορούν να διενεργούνται από τους γονείς όσο και από τους επαγγελματίες. Ωστόσο, το Grammar and Phonology Screening Test (GAPS) είναι ένα δεκάλεπτο τεστ για παιδιά από 3,5 ετών ως 6,5 ετών που μπορεί να δοθεί από τους γονείς, τους δασκάλους, τους λογοθεραπευτές ή άλλους επαγγελματίες. Αξιολογεί τη γραμματική (σύνταξη και η μορφολογία) και τη φωνολογία και είναι εξαιρετικά ακριβές στην ανίχνευση αν ένα παιδί έχει προβλήματα λόγου και αν χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης, και / ή  αν είναι σε κίνδυνο για δυσλεξία.

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_language_impairment

Comments are closed.